Algemene voorwaarden - Zuidema Schuttingen

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst met Zuidema schuttingen (hierna : Zuidema)
  Zuidema: de eenmanszaak zoals beschreven in lid 5 van dit artikel.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden opdrachten en overeenkomsten tussen Zuidema en opdrachtgevers.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld; ze worden bij de offerte gevoegd en maken er integraal onderdeel van uit.
 4. Behoudens indien en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn er geen andere voorwaarden van toepassing op aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Zuidema en opdrachtgevers.
 5. Zuidema is een eenmanszaak die schuttingen en daaraan verwante producten, in de meeste ruime zin van het woord verkoopt, levert en op locatie plaatst.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Een offerte bindt Zuidema eerst nadat Zuidema dit schriftelijk bevestigd heeft, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de opdracht.
 4. Indien Zuidema meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht, vigeert de laatst uitgebrachte offerte en komen de eerdere offertes automatisch en zonder daartoe een mededeling wordt gedaante vervallen.
 5. Binnen 2 maanden na ondertekenen van een offerte dient er een plaatsing- /leveringsdatum door opdrachtgever te worden geaccepteerd. Na akkoord worden de materialen direct besteld, wanneer deze langer dan 6 maanden bij ons zijn opgeslagen rekenen wij 15% van de hoofdsom (opslagkosten) Opvolgend per maand verhoogd met 6% (tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen en bevestigd door Zuidema).

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht.

 1. Wijzigingen dienen schriftelijk door de opdrachtgever aan Zuidema te worden gecommuniceerd. Indien de opdrachtgever de wijzigingen mondeling aan Zuidema communiceert, ligt het risico van de correcte communicatie bij de opdrachtgever.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave konden worden voorzien, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van de kosten, zullen aanleiding geven tot een herberekening van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 3. Wijzigingen kunnen er toe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting.
 2. Betaling dient via iDeal te geschieden op het moment dat de opdrachtgever de producten bij Zuidema ophaalt dan wel dat de producten afgeleverd/gemonteerd worden aan de opdrachtgever voordat de bouwploeg de plaats verlaat. Indien de bouwploeg pas na 16.00 uur klaar is dan wel indien de bouwploeg pas na 16.00 uur de plaats verlaat, dient de totale betaling door opdrachtgever toch voor 16.00 uur te worden verricht. U zult uiterlijk 1 dag van te voren de factuur en een betaallink ontvangen.
 3. Met betrekking tot het plaatsen van een erfafscheiding geldt dat 100% van de overeengekomen totaal prijs betaald dient te worden op de dag van plaatsing en wel op het moment dat de materialen op locatie gelost zijn.
 4. Indien de opdrachtgever zich niet aan bovengenoemde termijnen conformeert, is Zuidema gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken dan wel de afwerking en/of uitlevering van bestelde goederen te staken.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.

Artikel 5. Retentierecht

 1. Wanneer Zuidema goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6. Overschrijding leveringstermijn.

 1. De door Zuidema met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever telkens als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt.

Artikel 7. Annuleringen

 1. Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden aan Zuidema schadevergoeding te voldoen van tenminste 25% van het totaalbedrag van de door opdrachtgever aan Zuidema verstrekte opdracht tenzij Zuidema aantoont dat de door haar geleden schade het gefixeerde percentage van 25% overschrijdt.

Artikel 8. Afwijkingen

 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte, enzovoort geven geen reden tot afkeuring.
 2. Zuidema kan geen garantie verlenen op kleur daar kleuren nimmer 100% identiek zijn.
 3. Zuidema wijst erop dat bij de betonproducten 'kalkbeelding' op kan treden.
 4. Zuidema wijst erop dat hout krom kan trekken en mogelijk kan gaan scheuren; dit is in hereent aan het product.
 5. Zuidema wijst erop dat er tussen betonplaten met enkelzijdig motief kieren kunnen zitten daar de betonplaten nimmer volledig op elkaar aan kunnen sluiten.
 6. Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door Zuidema geleverde producten leiden er toe dat elk recht van reclame en elk aanspraak op garantie vervalt.
 7. Verkleuringen van materialen die volgens de algemene verkeersopvattingen geoorloofd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Artikel 9. Overmacht

 1. Storingen in de bedrijfsvoering van Zuidema ten gevolge van overmacht ontheffen Zuidema redelijkerwijs van haar leveringsplicht. Ten gevolge van een dergelijke situatie kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
 2. In geval van overmacht zal Zuidema dit onverwijld aan de opdrachtgever mededelen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

 1. 1.Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door opdrachtgever met betrekking tot die opdracht aan Zuidema is betaald. Dan wel tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Zuidema uitkeert.
 2. Zuidema voert conform de door u verstrekte informatie de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de goederen uit. Indien Zuidema graafwerk verricht, komen deze werkzaamheden geheel voor risico van de opdrachtgever behoudens indien en uitsluitend voor zover opdrachtgever schriftelijk aan Zuidema de officiële correcte en exacte locatie van leidingen en kabels etc. opgegeven heeft.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Zuidema voor eventuele aanspraak van derden die ontstaan ten gevolge van opdracht (en deuitvoering) die opdrachtgever aan Zuidema heeft verstreken.

Artikel 11. Garantie

 1. Op alle door Zuidema geleverde materialen verleent Zuidema die garantie diezij zelf verkrijgt van haar leveranciers.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Zuidema verkochte, geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van Zuidema tot algehele betaling van deze goederen door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 13 Werkplek

 1. Zuidema is enkel dan in staat een product correct te plaatsen wanneer: De grond bouwrijp is. De grond vrij van obstakels als wortels en puin is. Er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden (zonder grondwater). Er aan beide zijden van de plek waar het product geplaatst dient te worden een werkruimte van minimaal 50 centimeter aanwezig is. Zuidema niet door een woonhuis, garage dan wel andere opstal dient te gaan alvorens zij in de gelegenheid word gesteld het product te plaatsen. Indien dit wel het geval is, zijn hieraan meerkosten verbonden tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is. Opdrachtgever voldoet aan alle eisen die Zuidema is haar offert aan de werkplek stelt. Opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die Zuidema m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.
 2. Indien aan bovengenoemde condities door opdrachtgever niet voldaan word, vloeit hieruit meerwerk voor Zuidema voort. Zuidema brengt alle meerkosten die zij dientengevolge moet maken in rekening aan opdrachtgever
 3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met materialen binnen een straal van 25 meter van de werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van opdrachtgever komt.
 4. Zuidema verzoekt opdrachtgever tijdig een schets over te leggen van de indeling van de grond waarop Zuidema een product dient te plaatsen. De schets dient een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn eventuele hoogteverschillen, ook met aangrenzende erven, dienen op de schets te worden aangegeven. Aanwezigheid van leidingen, waaronder maar niet limitatief : hemelwaterafvoer en dergelijken dienen expliciet op de schets te worden aangegeven. Indien Zuidema de bedoelde schets niet acht dagen voor de dag van de plaatsing heeft ontvangen heeft , gaat zij er van uit dat het een recht stuk grond betreft en dat de grond, zowel op als in de grond volledig vrij is van obstakels. Indien Zuidema, doordat opdrachtgever de schets niet tijdig heeft over gelegd, op de dag van de plaatsing niet de juiste materialen bij zich heeft, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. Wanneer de erfgrens niet voldoet aan artikel 13.1/2/3/4 zullen de materialen op locatie achter gelaten worden. De eerder uitgebrachte betaallink zal aangepast worden (min arbeid). Indien Zuidema dientengevolge een nieuwe afspraak met opdrachtgever in dient te plannen ten behoeve van de plaatsing, brengt zij hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening.

Artikel 14. Erfafscheidingen

 1. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor aanduiden van de juiste erfgrens. Zuidema is nimmer aansprakelijk voor het niet plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Opdrachtgever dient er, voorafgaand aan het plaatsen evenals tijdens het plaatsen van de erfafscheiding, op toe te zien dat de erfafscheiding op de juiste plek geplaatst wordt.
 2. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf aansprakelijk jegens derden voor de plek waar de erfafscheiding geplaatst wordt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Zuidema voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfafscheiding geplaatst is.

Artikel 15. Geschillen

 1. De verhouding tussen opdrachtgever en Zuidema word ten volle beheerst door Nederlands recht. Enkel de bevoegde rechter te Assen zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.

Artikel 16. Reclames

 1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 24 uur na ontvangst dan wel na plaatsing van de goederen. Indien de opdrachtgever het geleverde niet binnen 24 uur op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Indien de levering/plaatsing op een vrijdag dan wel een zaterdag geschiedt, dient de opdrachtgever uiterlijk op de eerste maandag na levering en wel voor 17:00 uur te reclameren.
 2. Geconstateerde gebreken aan een gedeelte van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.
 3. Zuidema behoudt zich het recht voor om, indien zij een ondeugdelijk product heeft geleverd dan wel indien (een gedeelte van) een product door Zuidema ondeugdelijk geplaatst is, het gebrek te herstellen dan wel het gebrekkige product te vervangen. Zuidema zal ervoor zorg dragen dat een en ander binnen een redelijk termijn en in elk geval binnen drie maanden, geschiedt.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden. Blijven de overige bepalingen van de algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Zuidema Schuttingen is gevestigd in Geesbrug en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Emmen.

Artikel 18. Wijzigingsbeding.

 1. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken.
Laatst gewijzigd op 15-08-2018 en gedeponeerd bij de kamer van koophandel.
Webshop ontwikkeld door X-Interactive Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en de Google privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.